Raportowanie schematów podatkowych - MDR w JST

Termin: 12.04.2021 r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie regulacji MDR w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, jak również przesłanek jego raportowania. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się kiedy powstaje obowiązek informacyjny MDR, w jaki sposób raportować schematy podatkowe oraz jakie są sankcje za niewypełnienie obowiązków przewidzianych przepisami MDR. 

GRUPA DOCELOWA  

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz do dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek komunalnych.    

PROGRAM SZKOLENIA 

I. Informacje o schematach podatkowych – informacje wstępne.

1. Cel regulacji MDR:

 • kwestie intertemporalne oraz obowiązek retrospektywnego przekazania informacji  o schematach podatkowychbezpośrednie działanie ustawy nowej,
 • przepis przejściowy,
 • pierwsza czynność oraz odrębne traktowanie schematu podatkowego,
 • zasady retrospektywnego raportowania schematów podatkowych,
 • zakres przedmiotowy raportowania schematów.

II. Cechy rozpoznawcze.

 • Ogólne cechy rozpoznawcze.
 • Szczególne cechy rozpoznawcze.
 • Inne szczególne cechy rozpoznawcze.


III. Schematy podatkowe.

 • kryterium kwalifikowanego korzystającego,
 • uzgodnienie,
 • kryterium głównej korzyści,
 • schemat podatkowy standaryzowany,
 • schemat podatkowy transgraniczny,
 • podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach  podatkowych.

IV. Promotor.

 • wspomagający,
 • korzystający i kryterium kwalifikowanego korzystającego,
 • uczestnik uzgodnienia.

V. Przekazywanie informacji o schemacie podatkowym.
1.Obowiązki promotora - obowiązki informacyjne:

 • udostępnienie oraz wdrożenie schematu podatkowego,
 • prawnie chroniona tajemnica zawodowa,
 • obowiązki korzystającego,
 • obowiązki informacyjne korzystającego – informacje ogólne,
 • obowiązki informacyjne korzystającego, który nie zwolnił,
 • promotora z prawnie chronionej,
 • tajemnicy zawodowej.

2.Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym MDR-3.
3.Obowiązki wspomagającego.
4.Obowiązki wspomagającego - schemat postępowania.
5.Odpowiedzialność wspomagającego względem zlecającego –  modyfikacja MDR.

VI. Informacja o schemacie podatkowym i sposób jej przekazania do Szefa KAS.
1.Zakres danych podlegających ujawnieniu w informacji o schemacie podatkowym.
2.Zawartość informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym.
3.Informacja korzystającego o schemacie podatkowym MDR-3.
4.Oświadczenie.
5.Klauzula.


VII. Numer schematu podatkowego (NSP).
1. Potwierdzenie nadania NSP.
2. Obowiązki związane z NSP.


VIII. Procedura wewnętrzna.
1. Podmioty zobowiązane do posiadania procedury.
2. Cel posiadania procedury wewnętrznej.
3. Konsekwencje nieprowadzenia procedury wewnętrznej.


IX. Sankcje.
1. Sankcje za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie.
2. Podmioty ponoszące odpowiedzialność za brak raportowania lub błędne raportowanie.

X. Dyskusja - pytania i odpowiedzi. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl