Inwentaryzacja 2021/2022 - jako podstawowa czynność w zamknięciu roku budżetowego

Termin: 02.12.2021 r.

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30 / Miejsce: online   

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi inwentaryzacji, a w szczególności omówienie metod, terminów i częstotliwości inwentaryzacji. Zaprezentowana będzie przykładowa dokumentacja inwentaryzacji, oraz czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, biorąc pod uwagę aspekty związane z pracą zdalną, czy sytuacją, kiedy to prowadzenie rachunkowości zostało powierzone Centrom Usług Wspólnych (CUW). Podczas szkolenia omówione też będą kwestie związane z możliwością dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych, w tym nabytych do walki z koronawirusem, a także omówieniu zasad ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników, głównych księgowych oraz pracowników służb  finansowych jst oraz Centrów Usług Wspólnych(CUW),a także  pracowników merytorycznych odpowiedzialnych w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych , a także gospodarowania, inwentaryzowania  i dokonywania rozliczeń.

PROGRAM SZKOLENIA  

1. Osoby odpowiedzialne w zakresie inwentaryzacji. 
 
2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji, w tym omówienie sytuacji problemowych w obliczu pandemii koronawirusa (np. jak zinwentaryzować składniki majątkowe wykorzystywane w pracy zdalnej czy zajęciach hybrydowych). 
 
3. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Centra Usług Wspólnych (CUW). 
 
4. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
spis z natury,
uzgadnianie sald,
weryfikacja sald.
 
5. Wymóg porównania zasobu nieruchomości.
 
6. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
 
7. Teren strzeżony.
 
8. Organizacja  inwentaryzacji - obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji w tym:
opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji,
wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej - powierzenie obowiązków przewodniczącemu jak i członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych,
szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej,
spis z natury – praktyczne wskazówki,
właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury,
zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy  potwierdzaniu sald,
podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji,
znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych,
dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach,
protokół różnic inwentaryzacyjnych,
końcowe wnioski i rekomendacje,
kontrola i nadzór.
 
9. Inwentaryzacja  kasy.
 
10. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
 
11. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
 
12. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
 
13. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.
 
14. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 
15. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.
 
16. Przykładowe druki oraz zarządzenie w sprawie inwentaryzacji.
 
17. Dyskusja uczestników - odpowiedzi na pytania. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA   

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl