Zmiany w karach skarbowych – najnowsza reforma sankcji podatkowych

Termin 27.05.2022 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00

CEL SZKOLENIA

Szkolenie poświęcone zostanie reformom sankcji podatkowych, które dotyczą Urzędów Skarbowych i Izby Administracji Skarbowej. Poruszone zostaną wszystkie istotne zagadnienia które w ostatnim czasie w życie weszły, jak i tym, które niebawem w życie wejdą (zaczną obowiązywać). Na szkoleniu omówione zastaną m.in. zaproponowane rozwiązania legislacyjne w kodeksie karno-skarbowym, które lada moment wejdą w życie. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługują nowe rozwiązania dotyczące m.in. zastosowania czynnego żalu, modyfikacji okresu przedawnienia karalności, czy zmiany w wysokości sankcji. Na szkoleniu poruszone zostaną również zagadnienia w zakresie Polskiego Ładu oraz projektu SLIM VAT III. Za sprawą tego projektu nastąpi m.in. daleko idąca konsolidacja wiążących informacji wydawanych przez Krajową Informację Skarbową.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, skarbników, dyrektorów finansowych, dyrektorów komórek organizacyjno-prawnych, głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego, administracji skarbowej i jednostek finansów publicznych.

PROGRAM  SZKOLENIA 

Część I – Zmiany w Kodeksie Karno-Skarbowym

1. Jakie nastąpią zmiany w czynnym żalu?
    - w jakich sytuacjach czynnego żalu złożyć do organu już nie będzie można?
    - w jakich dodatkowych sytuacjach czynny żal do organu będzie można wnieść?
2. Ile wynosić będą sankcje dla podmiotów uporczywie nie płacących podatku?
3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności sprawcy. Co się zmienia?
4. Jakie będą relacje pomiędzy postępowaniem wymiarowym, a postępowaniem karnym skarbowym?
    - zawieszenia postepowania
5. Przejęcie mienia. Nowe rozwiązanie w k.k.s.
6. Przedawnienie karalności
    - ile wynosić będzie okres przedawnienia karalność przestępstw?
    - ile wynosić będzie okres przedawnienia karalności wykroczeń skarbowych?
7. Jakie będą nowe rodzaje przestępstw?
    - wysokość sankcji za nowe rodzaje przestępstw.
8. Kiedy można nadzwyczajnie obostrzyć karę?. Nowe rozwiązanie w k.k.s.

Część II - SLIM VAT III

     1. Jak wyglądać będą zmiany dotyczące obowiązujących stawek preferencyjnych w zakresie dodatkowego
         zobowiązania w VAT?
     2. W związku z wyrokiem TSUE z 15.04.2021r. w sprawie nr C-935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o.  
         dotyczącym zgodności z prawem unijnym polskich regulacji dotyczących dodatkowego zobowiązania
         podatkowego wystąpiła konieczność zmiany dostosowującej sankcję VAT do ww. wyroku.
     3. Konsolidacja wiążących informacji i ujednolicenie procedur ich wydawania.
     4. Inne zmiany w podatku VAT, które SLIM VAT III za sobą niesie, tj. zmiany w zakresie:
         - split payment - rachunek VAT,
         - faktur zaliczkowych,
         - proporcji VAT - art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT,
         - korekty kwoty podatku naliczonego - Art. 91 ust. 1a ustawy o VAT,
         - podniesienia limitów dla <Małego Podatnika> VAT,
         - kas rejestrujących,
         - stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących (in plus i in minus), w przypadkach
           gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej
         - przepisy przejściowe.

Część III - Polski Ład

1. Zasady związane z czynnym żalem
2. Grupa VAT - od 1 lipca 2022 r.
3. Wprowadzenie „grupy sprawdzającego”
4. Co to jest stawka dzienna przy sankcjonowaniu?
    - Ile stawka dzienna wynosi?
    - Jak stawkę dzienną obliczyć?

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)

Kontakt:
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Konrad Karolak
tel. (22) 508 083 523
fax (22) 46-49-752
e-mail: konrad.karolak@irip.pl