Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla zakładów ubezpieczeń

Termin: 22.10.2018r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z nowymi zasadami tworzenia
i funkcjonowania dokumentacji wewnętrznej na potrzeby realizacji obowiązków ustawowych, pozyskają praktyczną wiedzę na temat stosowania środków bezpieczeństwa oraz reagowania na podejrzenia prania pieniędzy przez zakłady ubezpieczeń. W trakcie szkolenia uczestnicy zaznajomią  się z nową regulacją dotyczącą gromadzenia
i przekazywania informacji do GIIF, nauczą się minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązków ustawowych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników komórek kontroli, audytu, compliance, prawnych szeroko pojętej branży ubezpieczeniowej, który wchodzi w skład instytucji obowiązanych w ustawie
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

PROGRAM

1.    System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – główne kierunki zmian

Prawnokarne ujęcie problemu i jego odniesienia do sytuacji instytucji obowiązanych, w tym banków. Zasady funkcjonowania mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy w oparciu
o ustawę i główne kierunki zmian w prawie.

2.    Zadania instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Omówienie obowiązków instytucji obowiązanych w świetle nowej ustawy, w tym związanych
 z wdrażaniem oceny ryzyka, procedury wewnętrznej oraz procedury anonimowego zgłaszania. Problematyka stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych (w tym w oparciu o nowy Centralny Rejestr) i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

3.    Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych

Prezentacja zagadnień związanych z gromadzeniem informacji i ich przekazywaniem do GIIF przez banki. Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz stosowania szczególnych środków ograniczających.

4.    Kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 850 zł netto przy zgłoszeniu do dnia 8 października 2018r.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 16.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.