Podatek akcyzowy dla branży energetycznej i paliwowej w 2021r. - orzecznictwo i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji

Termin: 9.11.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zmian w podatku akcyzowym dla branży energetycznej i paliwowej. Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany wchodzące w życie w 2021 r.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku akcyzowego, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie dedykowane jest zarówno pośrednikom
w sprzedaży wyrobów objętych nowelizacją jak i podmiotom zużywającym je w ramach prowadzonej działalności, reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

PROGRAM
1. Regulacje w zakresie akcyzy – informacje wstępne:
    a) źródła prawa,
    b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
    c) procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych,
    d) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
    e) obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy (zabezpieczenia akcyzowe, deklaracje, informacje, ewidencje),
    f) ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,
    g) terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach.
2. Zmiany w akcyzie wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie (zmiany uchwalone przez Sejm) w tym m.in.:
    a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
    b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
    c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
    d) kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy.
3. Utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych:
    a) termin wejścia w życie nowych regulacji,
    b) nowy zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
    c) termin na dokonanie rejestracji uzupełniającej dotychczasowych podatników akcyzy,
    d) termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe,
    e) regulacje przejściowe.
4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 r.:
    a) wprowadzenie wymogu składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
    b) nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej,
    c) wprowadzenie e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy,
    d) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
    e) zmiany dotyczące wiążących informacji akcyzowych (WIA),
    f) zmiany dotyczące właściwości urzędów skarbowych,
    g) zmiany dotyczące opodatkowania akcyzą samochodów osobowych,
    h)  zmiany dotyczące opodatkowania obrotu suszem tytoniowym,
    i)  zmiany w zakresie akcyzy związanej z magazynowaniem energii elektrycznej.
5. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
    a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
    b) zasady weryfikacji nabywców gazu,
    c) sposób prowadzenia ewidencji,
    d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,
    e) przegląd najnowszego orzecznictwa.
6. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
    a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
    b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
    c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
    d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
    e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
    f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
    g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.
7. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
    a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
    b) zużycie na potrzeby własne,
    c) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.
8. Ewidencja energii elektrycznej:
    a) sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
    b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
    c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
    d) kradzież energii elektrycznej a zasady jej opodatkowania akcyzą,
    e) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
    f) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.
9. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
    a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
    b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
    c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
    d) zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
    e) zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
    f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.
10. Zakres czynności opodatkowanych wyrobów energetycznych innych niż wyroby gazowe (m.in. wyroby węglowe, paliwa, oleje, smary etc.)
    a) instytucja pośredniczących wyrobów węglowych (PPW),
    b) Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu: 
    • sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, 
    • nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, 
    • użycie wyrobów węglowych.
    c) Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW):
    • zakres obowiązków ewidencyjnych,
    • elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy,
    • sposób zakładania i wypełniania ewidencji.
    d) Finalny nabywca węglowy (FNW):
    • zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych
    • czy finalny nabywca węglowy powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?
    • obowiązki finalnego nabywcy węglowego.
    e) Zakres zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu, w tym. m.in.: 
    • zwolnienie od akcyzy dla węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła, 
    • zwolnienie od akcyzy dla węgla zużywanego przez gospodarstwa domowe, 
    • zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne, które wdrożyły odpowiednie systemu z zakresu ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej,
    • najnowsze interpretacje dotyczące korzystania ze zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu.,
    f) Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące w 2021 r.:
    • wprowadzenie e-DD dla tzw. większych dostawców objętych zwolnieniem wyrobów węglowych,
    • znaczenie oświadczeń nabywców wyrobów węglowych,
    • elementy oświadczenia o przeznaczenia, sposób podpisywania i składania,
    • reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
    • zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
    • elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
    • zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.
    • zwolnienia z akcyzy wyrobów ropopochodnych. 
11. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej i wyrobów energetycznych:
    a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
    b) możliwość składania deklaracji kwartalnych w przypadku wyrobów węglowych,
    c) wyroby opodatkowane 0 zł stawką akcyzy oraz zwolnione ze względu na przeznaczenie, a obowiązki związane z deklarowaniem akcyzy;
    d) moment zapłaty akcyzy,
    e) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej oraz wyrobów zwolnionych od akcyzy w deklaracji podatkowej,
    f) nowa stawka akcyzy dla energii elektrycznej, reguły postępowania w okresie przejściowym.
12. Sposób prowadzenia składu podatkowego:
    a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
    b) ewidencja składu podatkowego,
    c) zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
13. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
    a) dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
    b) krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
    c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
    d) definicja podmiotu odbierającego,
    e) dokument elektroniczny e - AD,
    f) dokument zastępujący e - AD,
    g) raport odbioru i raport wywozu,
    h) stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?
14. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
    a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
    b) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
    c) stawki akcyzy dla biopaliw,
    d) stawki akcyzy na gaz ziemny,
    e) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.
15. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403 od 1 listopada 2019 r.:
    a) moment wejścia w życie nowych regulacji, przepisy przejściowe,
    b) stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403,
    c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 obowiązującego od 1.11.2019 r.
16. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
    a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
    b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
    c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
    d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
    e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2021 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?
17. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów:
    a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
    b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
    c) formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?
18. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:
    a) znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
    b) zestawienia oświadczeń,
    c) skutki błędów formalnych,
    d) ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje.
19. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):
    a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego, 
    b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych),
    c) termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe.
20. Pakiet paliwowy w praktyce:
    a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
    b) reguły dokonywania transakcji,
    c) zmiany w przepisach wprowadzone od 1.09.2019 r.: m.in. rozszerzenie zakresu towarów objętych pakietem paliwowym,
    d) przegląd najnowszego orzecznictwa.
21. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych w wersji elektonicznej (PDF), certyfikat

Termin:
Zajęcia odbywać się będą online (aplikacja MS Teams) w godzinach: 9.30 – 15.30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.