Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w funduszach europejskich

Termin: 14.03.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:
- regulacje  i wytyczne w zakresie zarzadzania ryzykiem nadużyć finansowych,
- struktura zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych,
- metody identyfikacji i pomiaru ryzyka nadużyć finansowych,
- metody przeciwdziałania i wykrywania nadużyć finansowych,
- przykłady najczęściej występujących nadużyć finansowych („czerwone flagi”).

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych, skarbników, audytorów wewnętrznych i kontrolerów,
dyrektorów i naczelników komórek organizacyjnych, inwestycyjnych, projektów europejskich, koordynatorów
projektów finansowanych ze środków UE.

 

PROGRAM SZKOLENIA
1. Regulacje  i wytyczne w zakresie zarzadzania ryzykiem nadużyć finansowych:
a) kryteria akredytacji i desygnacji,
b) strategie krajowe i KE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych,
c) wytyczne w zakresie zawalczenia nadużyć finansowych.
2. Struktura zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych:
a) funkcje, zadania i odpowiedzialność.
3. Metody identyfikacji i pomiaru ryzyka nadużyć finansowych:
a) ustalenie kontekstu,
b) określanie źródeł ryzyka,
c) identyfikacja składowych ryzyka,
d) sposoby oceny ryzyka,
e) metody ilościowe i jakościowe.
4. Metody przeciwdziałania i wykrywania nadużyć finansowych:
a) sposoby postępowania z ryzykiem,
b) dopasowanie mechanizmów kontrolnych do ryzyk.
5. Identyfikacja  i opis symptomów nadużycia finansowego („czerwone flagi”).
6. Przykłady najczęściej występujących „czerwonych flag”.
7. Dokumentowanie procesu zarzadzania ryzykiem nadużyć finansowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót