KONFERENCJA Ustawa o jawności życia publicznego – założenia i wdrożenie w sektorze publicznym

Termin: 16.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest prezentacja ustawy o jawności życia publicznego w aspekcie jej wdrożenia w różnych jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem specyfiki administracji centralnej, samorządowej i innych jednostek sektora.

W trakcie konferencji omówione zostaną kluczowe zagadnienia ustawy w tym m.in.:
1) zasady i tryb dostępu do informacji o sprawach publicznych;
2) zasady jawności w procesie stanowienia prawa;
3) zasady i tryb prowadzenia działalności, której celem jest wywarcie wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa;
4) środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne, w tym ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub pełnieniu niektórych funkcji;
5) zakres przedmiotowy oświadczeń o stanie majątkowym, zwanych dalej „oświadczeniami majątkowymi” oraz osoby obowiązane do składania oświadczeń majątkowych;
6) zasady składania, dokonywania korekty oraz ujawniania oświadczeń majątkowych, w tym zakres danych, które podlegają ujawnieniu w tych oświadczeniach;
7) zasady analizy i kontroli oświadczeń majątkowych;
8) środki ochrony sygnalistów;
9) środki przeciwdziałania praktykom korupcyjnym;
10) zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

GRUPA DOCELOWA
Konferencja adresowana jest do kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów i naczelników departamentów prawnych i organizacyjno-prawnych, kontroli i audytu, marszałków,  wojewodów, starostów, prezydentów miast, burmistrzów,  wójtów, członków rad miejskich, powiatowych ect., sekretarzy, skarbników/gł. księgowych, naczelników, audytorów wewnętrznych i kontrolerów jsfp.

PROGRAM SZKOLENIA

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w konferencji jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 16:45.
O dokładnym miejscu konferencji poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed konferencji.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy wykładowcy z przyczyn losowych nie będą mogli przeprowadzić wykładu.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę konferencji, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem konferencji na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na konferencję (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót