Zmiany w funkcjonowaniu TFI i funduszy inwestycyjnych

- MIFID II, projekt ustawy o PPK i rozporządzenia MF, ustawa o biegłych rewidentach (…)
- pierwsze rozliczenie CIT dla Funduszy Inwestycyjnych, nowe źródła przychodów tzw. „zysków kapitałowych
- sprawozdanie roczne AFI, ujawnienia w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Termin: 23.03.2018 r. / Miejsce: Warszawa,

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w funkcjonowaniu TFI i funduszy inwestycyjnych wynikających ze zmian prawnych w zakresie: MIFID II, projektu ustawy o PPK i rozporządzenia MF, ustawy o biegłych rewidentach (…) Szczegółowo zostanie omówione m.in.: pierwsze rozliczenie CIT dla Funduszy Inwestycyjnych, nowe źródła przychodów tzw. „zysków kapitałowych”, sprawozdanie roczne AFI, ujawnienia w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych, inspektorów nadzoru, dyrektorów zarządzania ryzykiem operacyjnym, dyrektorów departamentów prawnych, głównych księgowych, dyrektorów departamentów podatkowych, pracowników działów księgowości i podatków w TFI oraz w bankach inwestycyjnych.

PROGRAM
I. Ostatnie i planowane zmiany prawne dla TFI.  
  1. MIFID II.
  2. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych  i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego.

II. Ostatnie i planowane zmiany w podatkach dla TFI i funduszy inwestycyjnych
  1. Pierwsze rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla Funduszy Inwestycyjnych – wybrane zagadnienia.
   a) zwolnienie podmiotowe
   b) zwolnienie przedmiotowe
   c) obowiązki sprawozdawcze
  2. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obowiązujące od dnia 1.01.2018 r. – wpływ na działalność Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Inwestycyjnych.
   a) wyodrębnienie w CIT nowego źródła przychodów w postaci tzw. „zysków kapitałowych”.
   b) nowe rozwiązanie ograniczające wysokość kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.
   c) nowe ograniczenie limitujące koszty związane z zakupem niektórych usług o charakterze niematerialnym.
   d) minimalny podatek dochodowy w przypadku podatników posiadających nieruchomości komercyjne.
  3. Pracownicze Plany Kapitałowe – wybrane zagadnienia prawno-podatkowe.

III. Zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości TFI i funduszy inwestycyjnych.
  1. Nowe wymogi raportowe w tym:
   a) sprawozdanie roczne AFI
   b) ujawnienia wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2365 z dnia 25 Listopada 2015 R. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012
   c) sprawozdania z działalności.
  2. Implikacje księgowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI
  3. Skutki wejścia w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 14 marca 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 16.00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót