Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne oraz oddelegowanie w 2017 roku – nowa Dyrektywa PE oraz zmiany w ustaleniu podstawy oskładkowania

–   oddelegowanie a podróż służbowa - różnice, obowiązki pracodawcy,
–  składki ZUS od oddelegowanych po zmianie przepisów,
–  orzeczenia sądowo-administracyjne oraz zmiana stanowisk PIP i MPiPS
Termin: 22.06.2017 r. / Miejsce: Warszawa
Termin: 23.06.2017 r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zmian w obszarze podróży służbowych, krajowych i zagranicznych oraz oddelegowania w 2017 roku w aspekcie nowej Dyrektywy PE oraz zmian w ustaleniu podstawy oskładkowania.  Na szkoleniu zostaną omówione m.in. regulacje dotyczące zagranicznej podróży służbowej na odcinku krajowym, oświadczenia wpływające na prawo do diet, zasady rozliczania diet w podróżach krajowych, czym jest oddelegowanie, różnice między oddelegowaniem a podróżami służbowymi, obowiązki pracodawcy, rozliczenie wydatków i wynagrodzenia oraz orzeczenia sądowo-administracyjne oraz zmiana stanowisk PIP i MPiPS.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników księgowości, kierowników i pracowników działów kadr i płac oraz przedsiębiorców odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie delegacji służbowych krajowych  i zagranicznych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja podróży służbowych oraz warunki wynikające z Kodeksu Pracy.

 2. Zmiany w przepisach od 01.03.2013:
  a) rozporządzenie dotyczące rozliczania podróży służbowych,
  b) regulacje dotyczące zagranicznej podróży służbowej na odcinku krajowym,
  c) oświadczenia wpływające na prawo do diet,
  d) zasady rozliczania diet w podróżach krajowych,
  e) limit wydatków na koszty noclegu,
  f) podróż zagraniczna odbywana do więcej niż jednego państwa docelowego,
  g) rozliczanie zaliczek oraz kosztów w zagranicznej podróży służbowej (kursy walut),
  h) zmiana wartości diet i limitów na nocleg w podróży zagranicznej.

 3. Podróże służbowe – zasady rozliczania i dokumentowania:
  a) regulacje prawne dotyczące rozliczania delegacji,
  b) dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej,
  c) rozliczenie kosztów podróży służbowej krajowej,
  d) rozliczenie kosztów podróży służbowej zagranicznej,
  e) używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
  f) samochody w podróżach służbowych,
  g) podróże służbowe jako koszt uzyskania przychodu,
  h) zasady zaliczania wydatków związanych z podróżą służbową przedsiębiorcy, zarządów,
  i) podróże służbowe a przychód u pracownika,
  j) szczególne zagadnienia dotyczące delegacji (w tym m.in.: druk delegacji, badania lekarskie osób prowadzących pojazdy, czas delegacji a czas pracy).

 3. Ubezpieczenie podczas podróży – zmiana stanowiska organów.

 4. Oddelegowanie – nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady zmiany do dyrektywy nr 2014/67/UE – skutki dla pracodawców:
  a) czym jest oddelegowanie, różnice miedzy podróżą służbową,
  b) obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem,
  c) rozliczenie wydatków i wynagrodzenia w okresie oddelegowania,
  d) inne wydatki – kwestie opodatkowania i oskładkowania (m.in. wynajem lokalu, budynku do potrzeb noclegu pracowników za granicą, inne koszty, ryczałty).

 5. Składki ZUS od oddelegowanych po zmianie przepisów.

 6. Orzeczenia sądowo-administracyjne oraz zmiana stanowisk PIP i MPiPS.

 7. Przykłady praktyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT
  • trzehc osób z jednej firmy -  450 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum  w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót