Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za III kwartał 2017 r.

Termin: 11.09.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.

Szkolenie ma pomóc prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom przygotowującym projekty sprawozdań.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla  skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych
 
PROGRAM SZKOLENIA
I Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
a) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
b) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
c) Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
a) Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
b) Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
c) Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
d) Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
e) Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
f) Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
g) Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III. Pytania

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181,
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót