Ustalanie i dochodzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

– analiza procesu, identyfikacja ryzyk

Termin: 27.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Szczegółowe przedstawienie procesu ustalania i dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, począwszy od aktów prawnych regulujących ten proces, w tym szczególnie zmian w ustawie o finansach publicznych z dnia 25.04.2017r., oraz podmiotowego i przedmiotowego zakresu egzekucji w administracji, w tym szczegółowej identyfikacji ryzyk związanych z dochodzeniem należności, z zaskarżeniem czynności, z wyłączeniami spod egzekucji oraz omówienie środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym - identyfikacja ryzyk w procesie egzekucji.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest głównie do audytorów wewnętrznych wszystkich jednostek administracji rządowej i samorządowej, które otrzymały do wykonania zadanie audytowe dotyczące w/w tematu oraz przedstawicieli departamentów prawnych, komórek windykacyjnych i egzekucyjnych, wydziałów finansowo-księgowych, współpracujących z audytorami wewnętrznymi realizującymi to zadanie a także wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
a) ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
b) ustawa o finansach publicznych (ostatnie zmiany z 25.04.2017r.),
c) kpa,
d) inne.
2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji.  
a) identyfikacja ryzyk związanych z dochodzeniem należności:
- przedawnienie,
- ukrywanie majątku,
- ukrywanie się dłużników,
- śmierć dłużnika i ustalanie kręgu spadkobierców.
3. Stadia postępowania egzekucyjnego:
a) czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej,
b) znaczenie procedur i instrukcji wewnętrznych dla sprawnego dochodzenia należności przez organ.
4. Podstawowa pułapka windykacji – przedawnienie.
5. Okoliczności powodujące przerwanie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
6. Wszczęcie postępowania:
a) wymogi formalne,
b) organy właściwe,
c) obowiązki wierzyciela.
7. Pisma i czynności wszczynające postępowanie, skutki wszczęcia postępowania w zakresie przerwania biegu przedawnienia i dla majątku oraz osoby  dłużnika.
8. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie zasad egzekucji  i poszczególnych etapów:
a) egzekucja z rachunków bankowych,
b) egzekucja z ruchomości,
c) egzekucja z pieniędzy,
d) egzekucja z wynagrodzenia,
e) egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
f) egzekucja z innych wierzytelności,
g) egzekucja z weksla,
h) egzekucja z nieruchomości,
i) egzekucja z papierów wartościowych, praw autorskich i wynalazczych.
9. Istota tytułu wykonawczego – tytuł jednolity i zagraniczny. Podstawowe informacje dotyczące tytułu wykonawczego.
10. Omówienie najistotniejszych przesłanek umorzenia i zawieszenia występujących w praktyce i podstaw ich zaskarżania przez wierzyciela.
11. Identyfikacja ryzyk związanych z zaskarżeniem czynności.
12. Wyłączenia spod egzekucji – czego nie może zająć organ egzekucyjny i jakie  konsekwencje wynikają z tego dla wierzyciela?
13. Identyfikacja ryzyk związanych z wyłączeniami spod egzekucji.
14. Postępowanie uproszczone – przesłanki stosowania, przebieg postępowania.
15. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym - identyfikacja ryzyk w procesie egzekucji:
a) zarzuty
b) zażalenie
c) skarga na czynności egzekucyjne
d) wniosek o wyłączenie spod egzekucji
e) żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.
16. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego:
a) opłaty,
b) wydatki egzekucyjne,
c) zasady ich ustalania i pobierania,
d) możliwości zmniejszenia kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181,
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót