Zmiany w ustawie o finansach publicznych i klasyfikacji budżetowej i ich wpływ na realizację dochodów i wydatków oraz udzielania ulg w spłacie należności

- ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca ustawę o finansach publicznych
- rozporządzenie MF z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozp. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Termin: 22.11.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie:
-  najważniejszych zmian mających wpływ na  prawidłowe prowadzenie rachunkowości budżetowej w 2017r.,
-  zmian w zasadach udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym,
- zmian w klasyfikacji budżetowej,
-  zmian w zakresie gospodarki i zarządzenia mieniem państwowym oraz klasyfikacji środków trwałych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbików, głównych księgowych, pracowników działów finansowych, księgowych i ekonomicznych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy prawne w zakresie zasad gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek sfery finansów publicznych po nowelizacjach.                 
2. Zasygnalizowanie najważniejszych zmian mających wpływ na  prawidłowe prowadzenie rachunkowości budżetowej w 2017 r.
3. Przychody i koszty - konta zespołu „7”,”4” - ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów.
4. Realizacja dochodów budżetowych - dochody przypisane i nieprzypisane.
5. Wydatki publiczne – definicja, klasyfikacja, różnica między kosztem a wydatkiem, zasady wydatkowania i ewidencjonowania.
6. Mylenie pojęć: „przychód” a „dochód” oraz „koszt” a „wydatek”.
7. Wznowienie wydatków (korekta kosztów) - księgowanie, dokumentacja.
8. Ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów na kontach 840 i 640.
9. Odsetki od należności i zobowiązań - ewidencja.
10. Aktualizacja należności budżetowych - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja:
a) rozrachunki i rozliczenia,
b) odsetki od nieterminowych spłat należności – ewidencja księgowa,
c) odpisy aktualizacyjne należności i odsetek.
11. Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą z dnia 10 lutego 2017r. zmieniającą ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 659)  m. innymi:
a) doprecyzowanie zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych,
b)  wprowadzenie możliwości umarzania w  całości lub części należności zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa, itp.
12. Inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - zasady i sposób finansowania, rozliczania oraz ewidencjonowania na odpowiednich kontach.
13. Zmiany w sprawie klasyfikacji środków trwałych - nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r (Dz. U z 2016r poz. 1864).
14. Najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki i  zarządzeniem  mieniem państwowym wprowadzone ustawami z dnia 16 grudnia 2016r.
15. Podstawowe obowiązki oraz odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego (skarbnika) w zakresie rachunkowości.
16. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

  • jednej osoby 390zł netto +23% VAT
  • dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 9:00 – 14:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181,
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót