KONFERENCJA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH MIAST POLSKICH

Termin: 24-25.10.2017 r. / Miejsce: Gdynia
                                                                                                          

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie bieżących problemów związanych z wykonywaniem obowiązków i zadań komórek audytu wewnętrznego i kontroli w tym m.in.:

 • audyt wewnętrzny w JST w opinii i ocenie organów kontroli (NIK, RIO, raporty etc.),
 • bezpieczeństwo informacji, audyt zamówień publicznych,
 • organizacja wykonywania audytu w gminie dużego miasta z wieloma jednostkami typu „zarząd”,
 • narzędzia myślowe - Thinking Tools dla audytorów i analityków,
 • prezentacja wniosków z wykonanych audytów przed kierownictwem JST –jak to zrobić, aby zostały wykorzystane w procesie zarządzania?

GRUPA DOCELOWA
Konferencja adresowana jest do audytorów wewnętrznych i kontrolerów miast polskich oraz innych jednostek samorządowych, a także audytorów wewnętrznych i kontrolerów pozostałych jsfp, kierowników jst, sekretarzy, skarbników oraz przedstawicieli służb finansowo-księgowych zainteresowanych specyfiką zadań wykonywanych przez audytorów i kontrolerów.

PROGRAM

1 dzień  24.10.17 r.

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-12:00

Powitanie uczestników konferencji – (Prezydent Miasta Gdynia)

Wykłady otwierające:

 • Wizerunek i etyka  JST - wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania; postawy, procedury etc. (Wiceprezydent Miasta Gdynia) – 20 minut
 • Audyt środków publicznych jako narzędzie Ministra Rozwoju i Finansów (Ministerstwo Finansów)
   – 20 minut

I Praktyczne aspekty audytu:

 1. Zmiany w Ustawie o finansach publicznych, o RIO, o biegłych rewidentach etc. mające wpływ na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego w JST (RIO Gdańsk) - 20 minut
 2. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w JST - obowiązek czy szansa (NIK Gdańsk) – 20 minut
 3. Bezpieczeństwo informacji ( UM st. Warszawa) – 30 minut
  1. ochrona danych i analiza ryzyka
  2. informacje niejawne, poufne etc.
  3. odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji.

12:00-12:15

Przerwa kawowa

12:15-13:45

 1. Zamówienia publiczne (UM Gdynia) – 45 minut
  1. zasada konkurencyjności
  2. mechanizmy kontroli
  3. zmowy przetargowe a audyt
  4. nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach unijnych
 2. Audyt CUW (UM Wrocław) – 45 minut
  1. kontrola zarządcza w CUW-ach
  2. weryfikacja zabezpieczeń

13:45-14:45

Przerwa obiadowa

14:45-16:15

 1. Wybrane specyficzne zagadnienia audytu wewnętrznego JST – studium przypadku – 1,5 h
  1. odpowiedzialność karno- skarbowa sprawców czynów opisanych w art. 60 i 61 kodeksu karnego skarbowego, ujawnionych w samorządowych jednostkach budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych (UM Poznań)
  2. realizacja zadań USC po wdrożeniu aplikacji „Źródło” (UM Kraków)
  3. obliczanie kosztów realizacji zadań zleconych na potrzeby sporu sądowego z administracją rządową, dotyczącego wysokości dotacji (UM Kraków)
  4. przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w domach pomocy społecznej (UM Szczecin)

16:30-18:30

Zwiedzanie Muzeum Emigracji (ul. Polska 1, Gdynia)

19:30

Uroczysta kolacja w Restauracji Panorama (ul. Mickiewicza 1/3, Gdynia)

2 Dzień 25.10.17

9:00-11:00

II Organizacja służb audytu:

 1. Jakość w audycie (Mendyk Katarzyna) – 30 minut
  1. zmiany w standardach audytu IIA a metodyka audytu
  2. oceny zewnętrzne
 2. Organizacja wykonywania audytu w gminie dużego miasta z wieloma jednostkami typu „zarząd” (Urząd i duże jednostki np. Zarząd Dróg, Cmentarzy, Centrum Usług, Budynków Komunalnych itp.) (UM Kraków, UM Olsztyn) – 60 minut
  1. Jaki podmiotowy zakres obejmuje swoja działalnością komórka audytu w Urzędzie Miasta?
  2. Czy jest połączona z kontrola wewnętrzną?
  3. Jak jest zorganizowana wewnętrznie (np. struktura wg specjalizacji, czy wg podmiotów audytowanych)
  4. Wady i zalety usytuowania i organizacji wewnętrznej komórki audytu z perspektywy wartości dodanej
 3. Kontrola zarządcza w urzędach miast - weryfikacja procedur (ekspert IRiP) - 30 minut

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:15

 1. Narzędzia myślowe- Thinking Tools dla audytorów i analityków (ekspert IRiP) – 30 minut
 2. Wykorzystanie danych gromadzonych w standardowych bazach JST dla podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych przez kierownictwo (UM Kraków) – 45 minut
 3. Prezentacja wniosków z wykonanych audytów przed kierownictwem JST –jak to zrobić, aby zostały wykorzystane w procesie zarządzania? (UM Łódź) – 45 minut

13:15-14:15

Przerwa obiadowa


WARUNKI UCZESTNICTWA

Miejsce Konferencji
Zakwaterowanie: Hotel Mercure Gdynia Centrum***, ul. Armii Krajowej 22, Gdynia.
Sala konferencyjna: „Goplana”, Gdyńska Szkoła Filmowa, Plac Grunwaldzki 2, Gdynia.
Uroczysta kolacja: Restauracja Panorama, ul. Adama Mickiewicza 1/3, Gdynia.

Koszt uczestnictwa:
I pakiet – 2 noclegi

 • 1 osoby w pok. 2-os. -  980 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • 2 noclegi w terminie: 23/24.10, 24/25.10 w pok.
  2-os,(dopłata do pok. 1-os. 520 zł),
 • wyżywienie kolacja w dniu 23.10 oraz 2 śniadania w dniu 24.10 i 25.10,
 • koszt uczestnictwa w konferencji,
 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • uroczysta kolacja w dniu 24.10,
 • książka „Dobór próby w audycie”,
 • atrakcje towarzyszące, w tym Zwiedzanie Muzeum Emigracji,
 • ubezpieczenie NNW.

II pakiet – 1 nocleg

 • 1 osoby w pok. 2-os. -  780 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • 1 nocleg w terminie: 24/25.10 w pok. 2-os,
  (dopłata do pok. 1-os. 260 zł),
 • wyżywienie 1 śniadanie w dniu 25.10,
 • koszt uczestnictwa w konferencji,
 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • uroczysta kolacja w dniu 24.10,
 • książka „Dobór próby w audycie”,
 • atrakcje towarzyszące, w tym Zwiedzanie Muzeum Emigracji,
 • ubezpieczenie NNW.

III pakiet – bez noclegu

 • 1 osoby -  480 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • koszt uczestnictwa w konferencji,
 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • uroczysta kolacja w dniu 24.10,
 • książka „Dobór próby w audycie”,
 • atrakcje towarzyszące, w tym Zwiedzanie Muzeum Emigracji.

IV pakiet – bez noclegu i uroczystej kolacji

 • 1 osoby -  380 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • koszt uczestnictwa w konferencji,
 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • książka „Dobór próby w audycie”,
 • atrakcje towarzyszące, w tym Zwiedzanie Muzeum Emigracji.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w konferencji jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę konferencji, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane na fakturze konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę konferencji oraz nazwiska uczestników.

Rezygnacje
Rezygnacji z udziału w konferencji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta) najpóźniej 14 dni przed konferencją. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później na 14 dni przed dniem konferencji lub niezgłoszenia się uczestnika na konferencję, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi ze zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181,
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

 

I pakiet - 2 noclegi w pok. 2 os.
(dopł. do pok. 1-os. 520 zł - zaznacz w uwagach)
   980 zł
II pakiet - 1 nocleg w pok. 2 os.
(dopł. do pok. 1-os. 260 zł - zaznacz w uwagach)
780 zł
III pakiet - bez noclegu 480 zł
IV pakiet - bez noclegu i uroczystej kolacji 380 zł

                                                
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót