Nowe zasady ewidencjonowania mienia państwowego

termin sporządzania zaległego sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na 31 grudnia 2016 roku oraz zasady wyceny i ewidencji bilansowej i pozabilansowej mienia państwowego w roku 2017 w świetle nowej klasyfikacji środków trwałych i nowego krajowego standardu rachunkowości „Środki trwałe”

Termin: 31.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie nowych zasad ewidencji bilansowej i pozabilansowej mienia Skarbu Państwa w świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 roku w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa i niezrealizowanych obowiązków wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie sporządzenia sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz nowych obowiązków w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2017 roku. Na szkoleniu omówione zostaną również zasady posługiwania się nową klasyfikacją środków trwałych tzw. KŚT2016 i zasady prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej aktywów trwałych w świetle nowego krajowego standardu rachunkowości nr 11 Środki trwałe.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, wszystkich państwowych jednostek budżetowych, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i jednostek zarządzających i wynajmujących mienie skarbu państwa, a także: KRUS, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rezerw Materiałowych, Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskiej Agencji Kosmicznej, instytucji gospodarki budżetowej, państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną PFRON, państwowych instytucji kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk i jej jednostek naukowych posiadających osobowość prawną, uczelni publicznych utworzonych przez państwo reprezentowanych przez właściwy organ władzy lub administracji rządowej,  instytutów badawczych, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę albo uczelnia publiczna, parków narodowych, przedsiębiorstw państwowych, banków państwowych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Techniczny, Polskiego Centrum Akredytacji, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Finansowego, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i innych zainteresowanych podmiotów.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawa z 16 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym – cel i charakterystyka nowych przepisów.
2. Pojęcie mienia państwowego oraz zasady reprezentowania Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia nabytego i powierzonego kierownikowi jednostki.
3. Podział mienia na poszczególne rodzaje: mienie trwałe i mienie obrotowe – zastosowanie przepisów o rachunkowości w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa.
4. Zasady ewidencji księgowej i wyceny mienia trwałego i mienia obrotowego – cena nabycia i koszt wytworzenia a podatek VAT.
5. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa w świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.
6. Zasady ewidencji mienia Skarbu Państwa w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa – nowe obowiązki jednostki ewidencji podstawowej, jednostki ewidencji przedmiotowej, jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone..
7. Sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie Skarbu Państwa – ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa i jej zakres.
8. Klasyfikowanie trwałego mienia państwowego wg. Klasyfikacji Środków Trwałych - termin i zakres obowiązywania nowej KŚT 2016 oraz klucze powiązań KŚT 2010-KŚT 2016 i KST 2016-KŚT 2010.
9. Warunki uznania składnika majątku za mienie Skarbu Państwa w świetle krajowego standardu rachunkowości nr 11 Środki trwałe.
10. Zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących mienie.
11. Ustalanie wartości początkowej składnika mienia i możliwe uproszczenia oraz typowe nieprawidłowości związane z kwotą 3500zł.
12. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego mienia.
13. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania mienia.
14. Umorzenie lub amortyzacja mienia.
15. Zaprzestanie ujmowania składnika mienia.
16. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie mienia Skarbu Państwa.
17. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat mienia państwowego w sprawozdaniu finansowym – wycena bilansowa a zasady ewidencji pozabilansowej.
18. Szczególne zasady dotyczące dóbr kultury, zasobów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych, zasobów wodnych, dróg, złóż kopalin, lasów i innych.
19. Szczególne zasady dotyczące powierzonych majątków odrębnych, praw majątkowych, zobowiązań oraz problem szczególny dotyczący państwowego zasobu geodezyjnego.
20. Zasady i termin sporządzania zaległego sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na 31 grudnia 2016 roku.
21. Zasady i termin sporządzania sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na 31 grudnia 2017 roku.
22. Odpowiedzi na pytania – typowe uproszczenia i nawyki służb finansowo-księgowych negatywnie wpływające na realizację nowych obowiązków.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót