O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona gwna konkursu


Instytut Rachunkowoci i Podatkw


ogasza wyniki konkursu na

Najlepszy Raport Roczny za rok 2011
(The Best Annual Report 2011 wg MSSF/MSR).Kapitua Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frckowiaka przyznaa w kategorii Przedsibiorstwa nagrody gwne raportom rocznym nastpujcych spek:
  • I miejsce - PKN Orlen S.A.
  • II miejsce - Grupa Kty
  • III miejsce - Grupa LotosKapitua Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frckowiaka przyznaa w kategorii Banki i instytucje finansowe nagrody gwne raportom rocznym nastpujcych spek:
  • I miejsce - PKO BP S.A.
  • II miejsce - BRE Bank S.A.
  • III miejsce - PZU S.A.Ponadto Kapitua Konkursu przyznaa nagrod specjaln „The Best of the Best” dla najlepszego przedsibiorstwa lub banku, ktre w ostatnich latach trzy razy zajmoway pierwsze miejsce w konkursie The Best Annual Report:
  • KGHM Polska Mied S.A.
Kapitua Konkursu przyznaa w kategorii Przedsibiorstwa nagrod za najlepszy raport roczny w Internecie spce:
  • KGHM Polska Mied S.A.
Kapitua Konkursu przyznaa w kategorii Banki i instytucje finansowe dwie nagrody ex aequo za najlepszy raport roczny w Internecie spkom:
  • BRE Bank S.A.

  • ING Bank S.A.
Dodatkowo Kapitua Konkursu przyznaa wyrnienia w poszczeglnych kategoriach:

KategoriaPrzedsibiorstwaBanki i instytucje finansowe
Najlepsze sprawozdanie
z dziaalnoci
Cyfrowy Polsat S.A.ING Bank S.A.

Cyfrowy Polsat - wyrnienie za znakomity raport, ktry zawiera wymagane informacje oraz wiele ujawnie nieobowizkowych, prezentujc dziaalno spki i grupy, jej uwarunkowania (zwaszcza branowe) oraz efekty. Sprawozdanie z dziaalnoci spenia swj podstawowy cel - jest uzupenieniem i dopenieniem sprawozdania finansowego, zawiera opisy, komentarze, dane finansowe i operacyjne, pozwalajc lepiej pozna i zrozumie spk.

ING Bank - wyrnienie za konsekwentnie bardzo wysok jako sprawozdania z dziaalnoci. W szczeglnoci raport wnikliwie przedstawia dziaalno Banku i Grupy Kapitaowej, szczegowo opisuje uwarunkowania makroekonomiczne, dostarcza dobrych wyjanie generowanych wynikw finansowych. Sprawozdanie GK ING Banku pozwala na lepsze poznanie Grupy, uatwiajc peniejsz jej ocen.

KategoriaPrzedsibiorstwaBanki i instytucje finansowe
Najlepsze zastosowanie MSSLubelski Wgiel "Bogdanka" S.A.Bank Pocztowy S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitaowej Lubelski Wgiel „Bogdanka” za 2011 rok otrzymao wyrnienie w kategorii zastosowanie Midzynarodowych Standardw Sprawozdawczoci Finansowej w konkursie the Best Annual Report 2011 r. Na uwag zasuguje fakt, e skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitaowej Lubelski Wgiel „Bogdanka” uzyskiwao wysok ocen w powyszej kategorii poczwszy ju od pierwszego roku, kiedy zostao zgoszone do konkursu. Zasady rachunkowoci w tym opis znaczcych szacunkw i osdw przyjtych przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostay zaprezentowane w sposb przejrzysty, umoliwiajcy zrozumienie kluczowych kwestii dla oceny dziaalnoci Grupy. S one dostosowane do charakteru Grupy i uzupenione o szczegowe zasady specyficzne dla jej dziaalnoci. Kapitua konkursu w szczeglnoci docenia wysok jako i przydatno z punktu widzenia odbiorcy sprawdzania finansowego informacji zawartych w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uzyskano odpowiedni dobr informacji tak, aby przedstawi te istotne informacje w sposb przystpny dla czytelnika. Dziki temu sprawozdanie finansowe jest treciwe, bardzo przejrzyste i zawiera informacje, ktre s istotne dla oceny sytuacji finansowej Grupy.

Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za 2011 rok otrzymao wyrnienie w kategorii zastosowanie Midzynarodowych Standardw Sprawozdawczoci Finansowej w konkursie the Best Annual Report 2011 r. Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego za 2011 rok po raz pierwszy zostao zgoszone do konkursu i mimo, e Bank nie jest spk publiczn, sporzdzi sprawozdanie finansowe, ktre wyrniao si wysok jakoci. Informacje i zasady rachunkowoci w tym opis znaczcych szacunkw i osdw przyjtych przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego zostay zaprezentowane w sposb przejrzysty, umoliwiajcy zrozumienie kluczowych kwestii dla oceny dziaalnoci Banku. Kapitua konkursu w szczeglnoci docenia wysok, jako i przydatno z punktu widzenia odbiorcy sprawdzania finansowego ujawnie z obszaru zarzdzania ryzykiem w szczeglnoci ryzykiem kredytowym, stanowicym gwny obszar dziaalnoci Banku. Ujawnienia z obszaru ryzyka kredytowego umoliwiaj czytelnikowi ocen sytuacji finansowej banku przez pryzmat, jakoci aktyww, procesu i strategii zarzdzania ryzykiem kredytowym w Banku.

KategoriaPrzedsibiorstwaBanki i instytucje finansowe
Najlepsza warto uytkowaTauron Polska Energia S.A.Kruk S.A.

Spka Tauron Polska Energia S.A. po raz pierwszy wystartowaa w konkursie w ubiegym roku, uzyskujc w tej kategorii wynik w granicach redniej. W tym roku widoczne jest znaczce udoskonalenie raportu marketingowego, a w efekcie - skuteczny pocig za czowk. Na szczeglne wyrnienie zasuguje omwienie gwnych zaoe i celw strategicznych oraz bardziej szczegowe rozwinicie, w jaki sposb strategia ta bya realizowana w ubiegym roku i jak to si moe przeoy na realizacj strategii w latach nastpnych.

W grupie bankw i instytucji finansowych wyrnienie za najbardziej imponujcy debiut otrzymaa Grupa Kapitaowa Kruk. Raport zosta zgoszony do konkursu po raz pierwszy, a ju w ocenach za jako raportu marketingowego przecign niektrych lauretw z lat ubiegych. Solidnie wykonana praca, z dbaoci o klarowno i rzetelno przekazu. Jeeli ten kierunek zostanie utrzymany, a kolejne raporty bd systematycznie udoskonalane, to mona si spodziewa, e poszerzy si krg instytucji finansowych skutecznie walczcych o podium w kolejnych edycjach konkursu.

Wyrnienia w pozostaych kategoriach:

KategoriaPrzedsibiorstwaBanki i instytucje finansowe
Nagroda miesicznika "Rachunkowo"Zakady Azotowe "Puawy" S.A.
Wg indeksu WIG 20PGNiG S.A.
Wg indeksu WIG 40Kredyt Bank S.A.
Wg indeksu WIG 80Zelmer S.A.Laureatom i wyrnionym serdecznie gratulujemy.

Magorzata Gula
Prezes Zarzdu Instytutu Rachunkowoci i Podatkw z zespoem Biura Organizacji Konkursu.


Powrt do poprzedniej strony...
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:


InformacjeSonda
Czy poczenie PIT i skadek ZUS s dobrym rozwizaniem?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Gosuj Zobacz wyniki
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN