O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona IRiP » Raport roczny » Raport roczny - rynek alternatywny
Raport roczny - rynek alternatywnyRaport roczny - rynek alternatywny
Strona gwna

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU
“THE BEST ANNUAL REPORT 2013”
DLA SPӣEK NEWCONNECT


IDEA KONKURSU

Ide konkursu jest wspieranie procesu ksztatowania si uznanych standardw sporzdzania raportw rocznych Spek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie, a tym samym promowanie firm przygotowujcych najlepsze jednostkowe oraz skonsolidowane raporty roczne sporzdzone wedug PSR oraz MSSF/MSR z punktu widzenia wartoci uytkowej dla akcjonariuszy i inwestorw.


ADRESACI KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich spek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect przygotowujcych jednostkowe i/lub skonsolidowane raporty roczne wg PSR oraz MSSF/MSR, ktre maj ambicje przygotowania rzetelnej sprawozdawczoci dla swoich akcjonariuszy i inwestorw.


PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem oceny s jednostkowe lub skonsolidowane raporty roczne spek sporzdzone wg PSR lub MSSF/MSR, przy czym jeli spka sporzdza oba raporty, do konkursu zgasza jedynie raport skonsolidowany.
Spka zgasza do konkursu: raport roczny opublikowany na stronie internetowej Spki w raportach okresowych (przed jakimikolwiek korektami, jeli miay miejsce) podajc adres strony internetowej, na ktrej raport roczny jest umieszczony wraz z jego numerem i dat publikacji w systemie EBI.


UWAGA!

• jednostkowe lub skonsolidowane raporty roczne wg PSR lub MSSF/MSR powinny zawiera informacje opublikowane w zaczniku nr 3 regulaminu ASO,
• opinia biegego rewidenta z zastrzeeniem bdzie rozpatrywana przez zesp oceniajcy zastosowanie standardw, co bdzie miao wpyw na ostateczn punktacj tego zespou,
• zasad jest, e do konkursu powinien zosta zgoszony raport roczny w jzyku polskim; jeeli jednak spka zagraniczna zgosia do konkursu raport tylko w wersji angielskiej, podlega on ocenie na takich samych zasadach, jak inne raporty. W sytuacji, gdy spka zagraniczna publikuje dodatkowo raport w jzyku polskim kocowa punktacja w kategorii uytecznoci zostanie podwyszona...


SKAD KAPITUY KONKURSU

W skad kapituy wchodz przedstawiciele: PKF Consult, Grant Thornton, Elma-Polaudit, Saldo-Kredyt, GPW w Warszawie, SBR Polska, SII, Rubicon Partners.


KRYTERIA OCENY

cznie raport roczny moe otrzyma 100 punktw. Kapitua Konkursu pracuje w 2 zespoach eksperckich, ktre oceniaj:

- jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe - 70 punktw;

1. Dobr i opis zasad polityki rachunkowoci
OCENIANY ELEMENT: oceniany jest wycznie opis zasad rachunkowoci, ich kompletno, zrozumiao i uyteczno. W przypadku sprawozda wg MSR oceniana bdzie rwnie prezentacja wpywu nowych standardw. Ocenie bd rwnie podlega ujawnienia w zakresie zmian w polityce rachunkowoci (jeli miay miejsce), w tym ujawnienia zwizane z przejciem na MSR (jeli dotyczy).
2. Przejrzysto i sposb prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
OCENIANY ELEMENT: oceniane bdzie sprawozdanie finansowe jako cao pod ktem sposobu prezentacji danych, opisw, not oraz spjnoci sprawozda.
3. Kompletno i jako (uyteczno dla akcjonariuszy i inwestorw) ujawnie oraz sprawozdania
OCENIANY ELEMENT: oceniana bdzie kompletno ujawnie w sprawozdaniu finansowym pod katem zgodnoci z przepisami oraz jako tych ujawnie (m.in. szczegowo i sposb agregacji danych). W przypadku spek dla ktrych oceniane bd jednostkowe sprawozdania finansowe, oceniane bdzie rwnie to, czy spki te miay obowizek sporzdza sprawozdania skonsolidowane.
4. Opis znaczcych transakcji w okresie oraz ujawnie w zakresie instrumentw finansowych
OCENIANY ELEMENT: dodatkowe noty objaniajce dotyczce istotnych transakcji tj. poczenia, przejcia, istotne zawarte umowy itp. oraz ujawnienia w zakresie instrumentw finansowych.
5. Wystpowanie bdw lat poprzednich, zastrzee biegego (jeli sprawozdanie byo przedmiotem badania)
OCENIANY ELEMENT: ujawnienia dotyczce korekt lat poprzednich oraz wpyw zastrzee na jako sprawozdania finansowego.

- sprawozdanie z dziaalnoci spki lub sprawozdanie z dziaalnoci grupy kapitaowej - 30 punktw;

1.Ocena sprawozdania zarzdu z dziaalnoci Spki/ Grupy Kapitaowej
OCENIANY ELEMENT: prezentacja jednostki, charakterystyka brany, informacja o istotnych zdarzeniach w cigu roku, wybrane dane finansowe, informacje na temat kierownictwa, informacje dla akcjonariuszy, plany rozwoju spki, ryzyko, dane niefinansowe.


NAGRODY GWNE LUB/I WYRӯNIENIA

Kapitua konkursu wyania laureata w kategorii:

• najlepszy raport roczny spki NewConnect 2013.


UWAGA!

Kapitua konkursu moe przyzna dodatkowe wyrnienia, jeli w procesie weryfikacji raportw rocznych bdzie widziaa uzasadnienie dla takiej decyzji.


OGOSZENIE WYNIKW I WRCZENIE NAGRD

Ogoszenie wynikw konkursu The Best Annual Report 2013 (NewConnect) nastpi 17 padziernika 2014 r. podczas Gali Finaowej.


WYNIKI KONKURSU

Opublikowane zostan na stronie internetowej organizatora konkursu www.irip.pl, na amach Rzeczpospolitej, Parkietu, Bloomberg Businessweek Polska oraz za porednictwem wsppracujcych przy organizacji konkursu prasy, telewizji i portali internetowych.


UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Zgoszenie uczestnictwa jest dobrowolne, nieodpatne i polega na przesaniu ankiety zgoszeniowej do biura organizacji konkursu.


TERMINARZ

- przesanie kart zgoszeniowych do 31 lipca 2014 roku,
- Gala Finaowa – 17.10.2014 godz. 18:00.


FORMULARZ ZGOSZENIOWY
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:


InformacjeSonda
Czy poczenie PIT i skadek ZUS s dobrym rozwizaniem?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Gosuj Zobacz wyniki
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN