O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona glowna » Szkolenia » Szkolenia dla firm » Nowe OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I SPRAWOZDAWCZE spółek giełdowych - przygotowanie do zmian
Szkolenia dla firmNowe <b>OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I SPRAWOZDAWCZE</b> spółek giełdowych - przygotowanie do zmian:
Nowe OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I SPRAWOZDAWCZE spółek giełdowych - przygotowanie do zmian
- rozporządzenie MAR/Dyrektywa MAD i Transparency, Corporate Governance, zmiany w MSSF/MSR w 2016r.
– naruszenia obowiązków informacyjnych - odpowiedzialność i kary dla emitentów
- praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych


CEL:
Celem szkolenia jest omówienie zmian w obowiązkach informacyjnych i sprawozdawczych spółek giełdowych w kontekście regulacji unijnych i krajowych. Zostanie omówione m.in.: rozporządzenie MAR/Dyrektywa MAD i Transparency, Corporate Governance, zmiany w MSSF/MSR w 2016r. i w latach kolejnych, ujawnianie informacji niefinansowych, naruszenia obowiązków informacyjnych – odpowiedzialność i kary dla emitentów, praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych.

Konferencja adresowana jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek publicznych i NC, operatorów ESPI, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek publicznych jak też do osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych w spółkach publicznych i NC oraz sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

PROGRAM:
10.00 – 11.30

I. Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych – rozporządzenie MAR/Dyrektywa MAD i Dyrektywa Transparency.
1. Umożliwienie KNF wydawania zaleceń w stosunku do emitenta w celu zapewnienia zgodności wykonywania obowiązków informacyjnych z przepisami prawa.
2. Wprowadzenie obowiązku korygowania przez emitenta raportów wprowadzających w błąd inwestorów.
3. Zmiany dotyczące raportu rocznego.
4. Zmiana definicji jednostki zamierzającej ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych, która umożliwi sporządzenie sprawozdań finansowych wg MSR na wcześniejszym etapie.
5. Dodatkowy raport okresowy dla niektórych emitentów - sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.
6. Nowy raport bieżący odnoszący się do wydanej przez biegłego opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii.
7. Zmiany w zakresie opóźniania informacji poufnej.
8. Wprowadzenie programu whistle blowing.
9. Nowe delikty administracyjne i nowe sankcje administracyjne.

11.30 – 12.15

II. Konsekwencje prawne naruszenia obowiązków informacyjnych w świetle dotychczasowej praktyki i po wejściu w życie zmian.
1. Zachowania stanowiące naruszenie obowiązków informacyjnych w świetle dotychczasowych i nowych regulacji MAR i MAD.
2. Zasady odpowiedzialności administracyjnej i karnej.
3. Sankcje administracyjne i karne - zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących.
4. Przykłady dotychczas orzeczonych sankcji administracyjnych i karnych.

12:15 – 12.30 Przerwa na kawę

12.30 – 14.00

III. Obowiązki informacyjne spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW - gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy, co przyniosą zmiany?

1. Systematyka informacji regulowanych.
2. Informacja poufna:
a. definicja: jak czytać, jak interpretować,
b. przykłady informacji poufnej,
c. zarządzanie informacją poufną; zasady dostępu do informacji przez osoby trzecie,
d. warunki i tryb opóźniania terminu publikacji informacji poufnej,
e. okresy zamknięte.
3. Raporty bieżące
a. co to jest raport bieżący?
b. informacja bieżąca a informacja poufna.
4. Obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych:
a. obowiązki związane z posiadaniem znacznych pakietów,
b. powiadamianie o transakcjach przez „pierwotnych insiderów”.
5. Obowiązki informacyjne podmiotu dominującego.
a. informacje o podmiotach zależnych podlegające obowiązkowi raportowania,
b. zasady obiegu informacji regulowanych w spółce i jej grupie kapitałowej.
6. Przegląd najistotniejszych zagadnień zawartych w Zaleceniu Komisji Europejskiej z 9.04.2014r. w sprawie jakości dotyczącej ładu korporacyjnego.
7. Planowane zmiany w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
a. zasady raportowania,
b. najczęstsze pytania i wątpliwości dotyczące zasad stosowania Dobrych Praktyk.

14.00 – 14.30 Przerwa na lunch

14:30 – 16:00

IV. Zmiany w MSSF w 2016r. i w latach kolejnych – konsekwencje dla emitentów.

1. Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2012-2014 (poprawki).
2. MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe .
3. Ujmowania nabycia udziałów we wspólnych działaniach (Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne).
4. Wyjaśnienia w zakresie akceptowalnych metod umorzenia i amortyzacji (Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Wartości niematerialne).
5. Rolnictwo – Rośliny produkcyjne (Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo).
6. Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (Zmiany do MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe).
7. Sprzedaż lub Przekazanie Aktywów Pomiędzy Inwestorem a Spółką Stowarzyszoną lub Wspólnym Przedsięwzięciem (Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz do MSR 28 Jednostki Stowarzyszone).
8. Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku od konsolidacji (Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach).
9. Inicjatywa dotycząca ujawnień (Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych).
10. MSSF 15 Przychody z umów z klientami – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r..

16:00 Zakończenie szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA:
KOSZT UCZESTNICTWA:
- jednej osoby 990 zł netto + 23 % VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os netto + 23 % VAT
- dla uczestników wszystkich edycji konkursu The Best Annual Report cena promocyjna 800 zł netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA SPECJALNA!
- przy zgłoszeniach do 8 kwietnia 2016r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

- dla uczestników szkolenia książka „Raport Roczny Spółki Publicznej” wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o. w specjalnej cenie 49 zł netto.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 16.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Martyna Radzikowska

tel. 022 464 97 09
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Sonda
Czy połączenie PIT i składek ZUS są dobrym rozwiązaniem?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN