O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona glowna » Szkolenia » Szkolenia branżowe dla firm » NOWE WYMAGANIA SPRAWOZDAWCZE W SEKTORZE BANKOWYM
Szkolenia branżowe dla firm<b>NOWE WYMAGANIA SPRAWOZDAWCZE W SEKTORZE BANKOWYM</b>:
NOWE WYMAGANIA SPRAWOZDAWCZE W SEKTORZE BANKOWYM
- zmiany w sprawozdawczości FINREP/COREP
- sprawozdawczość NB300
- DPM - Data Point Model
- sprawozdawczość do BFG
- zmiany w MSSF/MSR


WE WSPÓŁPRACY Z:CEL:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom nowych regulacji dotyczących raportowania w bankach, w tym szcze-gółowo zostaną omówione: zmiany w sprawozdawczości FINREP w zakresie nowego modelu informacyjnego, zmiany w sprawozdawczości COREP w obszarze funduszy własnych oraz strat z tytułu udzielonych kredytów. Uczestnicy zapoznają się również z obowiązkami wobec BFG w zakresie FOŚG, sprawozdawczości do BFG oraz Systemu Wyliczania. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione kluczowe zmiany w obszarze MSSF/MSR w bankach, w tym : MSR 19, MSSF 10 oraz MSR 27, zmiany w MSR 28, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13, zmiany w innych MSSF, będące konsekwencją wydania MSSF 13, w szczególności: MSSF 3, MSSF 7, MSSF 9, MSR 8, MSR 10, MSR 16, MSR 36, MSR 38, MSR 39, MSR 40.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli nadzoru bankowego, członków zarządów ds. finansowych, głównych księ-gowych oraz pracowników księgowości, ekspertów ds. sprawozdawczości, pracowników departamentów sprawozdawczości w bankach oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach sprawozdawczości FINREP/COREP , raportowania do BFG oraz zmian w MSSF/MSR.

PROGRAM:
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30
I. Nowe wymogi FINREP/COREP dla banków – szczegółowe wytyczne EBA, sprawozdawczość NB300.

1. Przesłanki zmian w sprawozdawczości: CRD IV / CRR.
a) Regulacje prawne dotyczące nowej sprawozdawczości FINREP / COREP.
b) EBA: dokumenty konsultacyjne i publikacje .
c) ITS: standardy techniczne dotyczące raportowania:
• zakres sprawozdawczości,
• okresy sprawozdawcze,
• terminy raportowania.
2. Zmiany w sprawozdawczości obligatoryjnej FINREP / COREP.
a) FINREP: omówienie nowego modelu informacyjnego.
b) COREP: zmiany w sprawozdawczości:
• fundusze własne ,
• straty z tytułu udzielonych kredytów, na których ustanowiono zabezpieczenie nieruchomościami mieszkalnymi ,
• duże ekspozycje.
3. DPM – Data Point Model.
a) Nowe podejście do modelu informacyjnego dla sprawozdawczości FINREP / COREP: ustandaryzowany opis danych raportowych.
4. Nowa sprawozdawczość NB300.
5. System do obsługi sprawozdawczości suiteOBLIGO w kontekście planowanych zmian.

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 13.15
I. Zmiany do MSSF

1. Charakterystyka MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe ( w tym nowa definicja kontroli).
2. Zmiany w regulacjach Regulacje MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”.
3. MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne ( wspólne działania, wspólne przedsięwzięcia) .
4. Charakterystyka z MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach.
5. Charakterystyka standardu MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej , definicje, zakres zastosowania, techniki ustalania , podejście rynkowe, podejście kosztowe , hierarchia wartości, techniki wyceny, zakres ujawnień.
6. Zmiany w innych MSSF, będące konsekwencją wydania MSSF 13, w szczególności: MSSF 3, MSSF 7, MSSF 9, MSR 8, MSR 10, MSR 16, MSR 36, MSR 38, MSR 39, MSR 40.
7. MSR 19- nowy zakres ujawniania i prezentacji informacji na temat świadczeń pracowniczych, eliminacja podejścia korytarza, wartość netto odsetek od aktywów/zobowiązań z tytułu określonych świadczeń koszty określonych świadczeń, ujawnianie informacji.
8. Modyfikacje do MSR 32- Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych.
9. Poprawki do MSR i MSR 12.

13.15 – 14.00 przerwa na lunch

14.00 – 15.30
II. Obowiązki Banków wobec BFG.

1. Koszty Systemu Gwarantowania ponoszone przez Banki – obecne i planowane:
a) opłata roczna,
b) opłata stabilizacyjna,
2. Obowiązki nałożone na podmioty objęte systemem gwarantowania
a) FOŚG,
b) sprawozdawczość do BFG,
c) System Wyliczania.
3. Zasady gwarantowania depozytów:
a) zintegrowany Profil Klienta,
b) środki gwarantowane,
c) deponenci.

15.30 Zakończenie konferencji

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby - 990 zł netto + 23 % VAT
- dwóch osób z jednej firmy - 950 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 10.00 – 15.30.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na konto:
IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie
NR: 34 1500 1777 1217 7007 1091 0000

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Martyna Radzikowska

tel. 022 464 97 09
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Sonda
Czy połączenie PIT i składek ZUS są dobrym rozwiązaniem?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
          
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS | kapital zakladowy: 50 000 PLN