O nas     Aktualności     Rada programowa     Patroni     Klienci     Wydarzenia     Kontakt
Mapa serwisu English
Strona glowna » Szkolenia » Szkolenia otwarte dla firm » UMOWY CYWILNOPRAWNE W OBROCIE GOSPODARCZYM
- bezpieczne formy i tryby zawierania umów
- zabezpieczanie wykonania umów
- skuteczne dochodzenie roszczeń
Szkolenia otwarte dla firm<b>UMOWY CYWILNOPRAWNE W OBROCIE GOSPODARCZYM</b><br>- bezpieczne formy i tryby zawierania umów<br>- zabezpieczanie wykonania umów<br>- skuteczne dochodzenie roszczeń:
UMOWY CYWILNOPRAWNE W OBROCIE GOSPODARCZYM
- bezpieczne formy i tryby zawierania umów
- zabezpieczanie wykonania umów
- skuteczne dochodzenie roszczeń


PROWADZĄCY:
Radca prawny od 1998 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie pracy, prawie ubezpieczeniowym i autorskim. Pracował w międzynarodowych korporacjach, posiada wieloletnie doświadczenie w windykacji roszczeń pieniężnych oraz w zakresie prowadzenia spraw sądowych i arbitrażowych. Wykładowca licznych szkoleń otwartych i zamkniętych.


PROGRAM:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zawieraniem umów oraz osób odpowiedzialnych za windykację należności w firmie.


1. TRYBY ZAWIERANIA UMÓW W PRAWIE POLSKIM

a) oferta („procedura’ zawierania umowy w trybie ofertowym, obligatoryjna i fakultatywna treść oferty, obowiązki nadawcy i odbiorcy oferty, oferta profesjonalna i w obrocie konsumenckim, najczęstsze pułapki, moment zawarcia umowy i jej warunki);
b) przetarg i aukcja (różnica między przetargiem a aukcją, zasady organizowania przetargu lub aukcji, regulamin przetargu i aukcji, moment zawarcia umowy);
c) negocjacje (zasady prowadzenia negocjacji, „porozumienie o zachowaniu poufności” a art. 72 i 72’ Kodeksu Cywilnego, moment zawarcia umowy);
d) umowy zawierane przez przystąpienie - codzienne decyzje każdego uczestnika obrotu;
e) listy intencyjne (treść, forma i skutki prawne listu intencyjnego).

2. PODMIOTY WYSTĘPUJĄCW W OBROCIE GOSPODARCZYM I ZASADY ICH REPREZENTACJI

a) zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych w świetle Kodeksu Cywilnego;
b) „firma” czyli jednoosobowa działalność gospodarcza i zasady jej funkcjonowania w obrocie cywilnoprawnym;
c) spółki osobowe: reprezentacja przez wspólników, zasady i pułapki;
d) spółki kapitałowe i ich organy; zasady reprezentacji osób prawnych;
e) pełnomocnik, prokurent: zasady ustanowienia pełnomocnika oraz wykonywania pełnomocnictwa.

3. RODZAJE UMÓW I WYMAGANIA CO DO FORMY UMOWY

a) forma pisemna (definicja formy pisemnej, podpis „czytelny”, sposoby zawierania umów w formie pisemnej w świetle art. 78 Kodeksu Cywilnego; faks, mail, kserokopia);
b) formy szczególne: umowa z datą pewną, umowa z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny;
c) co oznacza „rygor nieważności”?;
d) umowy jednostronnie zobowiązujące i dwustronnie zobowiązujące;
e) czy istnieją ‘umowy trójstronne”?

4. TREŚĆ UMOWY

a) data i miejsce zawarcia umowy – najczęstsze pułapki;
b) liczba egzemplarzy umowy i wynikające stąd konsekwencje prawne;
c) zapis na sąd polubowny – czy warto? Jeśli tak, to jak to zrobić prawidłowo?
d) wybór sądu powszechnego;
e) wybór prawa, sądu i procedury w kontraktach międzynarodowych;
f) język umowy: czy umowa musi być napisana w języku polskim?
g) co oznacza i jak jest realizowane prawo odstąpienia? Czy każdą umowę można wypowiedzieć? Czy każdą umowę można rozwiązać?


5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

a. gwarancje należytego wykonania – bankowe, ubezpieczeniowe, w gotówce, prawo zatrzymania płatności;
b. weksel: niebezpieczeństwo dla wystawcy, zysk dla posiadacza;
c. przewłaszczenie na zabezpieczenie;
d. hipoteka;
e. zastaw, zastaw rejestrowy;
f. factoring, forfaiting

6. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z UMÓW NA DRODZE SĄDOWEJ

a. wybór sądu właściwego w razie sporów;
b. wybór prawa właściwego w stosunkach transgranicznych;
c. wybór procedury sądowej w stosunkach transgranicznych;
d. sądy polubowne- dobrodziejstwo czy pułapka? Podstawowe zasady funkcjonowania sądów polubownych, koszt i czas trwania postępowania, wybór „dobrego sądu”, reguły postępowania

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 500 zł
- dwóch osób z jednej firmy 460 zł/os
- trzech lub więcej osób z jednej firmy 440zł/os

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.

Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Płatności należy dokonać 5 dni przed terminem szkolenia na konto:
IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie
NR: 34 1500 1777 1217 7007 1091 0000


Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykladowca z przyczyn losowych nie bedzie go mogl przeprowadzic.
 
Strona glowna
drukuj  
Szukaj szkolenia
Rodzaj:
Miasto:
Data:
Informacje
Martyna Radzikowska

tel. 022 464 97 09
fax 022 537 01 81, 022 537 01 90
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Sonda
Czy jesteś za deregulacją zawodu w obszarze usługowego prowadzenia ksiąg?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
Głosuj Zobacz wyniki
    
Instytut Rachunkowości i Podatków | ul. Szpitalna 1/35-36 | 00-020 Warszawa | tel: (22) 46-49-705 | (22) 46-49-717 | fax. (22) 537 01 81
NIP: 525-22-54-518 | KRS 0000148404 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS | kapitał zakładowy: 50 000 PLN