Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy o jawności życia publicznego - nowe procedury antykorupcyjne w sektorze publicznym

Termin: 18.04.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie do zbudowania skutecznego systemu antykorupcyjnego w jsfp z uwzględnieniem ustawy o jawności życia publicznego.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane  jest do kierowników jsfp oraz pracowników zajmujących się kontrolą wewnętrzną (kontrola instytucjonalna), audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą oraz przeciwdziałaniu korupcji (komórki lub samodzielne stanowiska do spraw przeciwdziałania korupcji).

PROGRAM SZKOLENIA
1. Skutki wdrożenia ustawy dla jednostki
a) pełnienie funkcji publicznej, a konflikt interesów,
b) składanie, ujawnianie i kontrola oświadczeń majątkowych,
c) ochrona sygnalistów,
d) wewnętrzne procedury antykorupcyjne
e) sankcje za naruszenie ustawy.
2. Korupcja: prawo i rzeczywistość
a) (anty)korupcja i nadużycia – definicje, regulacje prawne,
b) sprzedajność urzędnicza i przekupstwo,
c) płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
d) zmowy przetargowe jako specyficzny przypadek nadużyć,
e) konflikt interesów w praktyce,
f) sankcje karne i dyscyplinarne.
3. Kodeks antykorupcyjny w jednostce
a) rola i zadania poszczególnych podmiotów,
b) zakres dokumentu:
- zakres minimalny,
- zakres standardowy,
- zakres rozszerzony.
c) system upowszechniania kodeksu wśród pracowników.
4. Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
a) identyfikacja ryzyk korupcyjnych,
b) techniki identyfikacji ryzyka,
c) wykaz grup zawodowych zagrożonych korupcją,
d) analiza ryzyka korupcyjnego - prawdopodobieństwo i skutek,
e) określanie reakcji na ryzyko korupcyjne,
f) dokumentacja systemu zarządzania ryzykiem.
5. Procedura dotycząca prezentów i gościnności
a) zakres podmiotowy i przedmiotowy,
b) wymogi minimalne i najlepsze praktyki,
c) najczęstsze błędy.
6. Sygnalista w jednostce
a) analiza nowych rozwiązań prawnych,
b) największe zagrożenia i szanse dla jednostki.
7. Wewnętrzne procedury informowania o nieprawidłowościach
a) wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach.
b) system selekcji: incydenty krytyczne i powszechne,
c) ocena informacji o nieprawidłowościach:
- rola kierownictwa i pracowników,
- rola audytu lub kontroli,
d) zgłaszanie nieprawidłowości do organów ścigania.
8. Wykorzystanie dotychczasowych rozwiązań?
a) system kontroli zarządczej,
b) ISO 37001,
c) system zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej,
d) PCBC S.A. – KIG: system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
9. Wdrożenie ustawy w jednostce - plan działania
a) zadania do wykonania,
b) przypisanie odpowiedzialności w jednostce,
c) kalendarz prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót