Nowy plan kont zmiany zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i planów kont obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Termin: 26.03.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest:
- omówienie zmian rozporządzenia ws. rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych z września 2017 r.,
- zaprezentowanie wpływu zmian na politykę rachunkowości i dostosowanie zasad rachunkowości jednostek do zmian w/w rozporządzenia,
- udzielenie uczestnikom odpowiedzi w związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi rachunkowości budżetowej i planów kont.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, skarbników oraz pracowników służb finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
I. Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...):
1. Omówienie zakresu zmian w szczególnych zasadach rachunkowości:
a) zmiany w szczególnych zasadach wyceny,
b) zmiany w zasadach budowy zakładowego planu kont, w tym tworzenia ewidencji analitycznej,
c) zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji na kontach pozabilansowych,
d) zmiany w zakresie sprawozdania finansowego, sposobie jego przekazywania i obowiązku publikacji,
e) zmiany w układzie i treści sprawozdania finansowego.
2. Zmiany w zasadach budowy zakładowego planu kont - dostosowanie polityk rachunkowości do zmian wynikających z nowego rozporządzenia.
3. Charakterystyka zmian w załączniku nr 2 rozporządzenia – plan kont budżetu i ich wpływ na politykę rachunkowości – m.in. zmiany dotyczące kont 133, 222, 224, 901, 902 i 909.
4. Charakterystyka zmian w załączniku nr 3 rozporządzenia i ich wpływ na politykę rachunkowości:
a) ujęcie i wycena gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,
b) długoterminowe aktywa finansowe i aktualizacja ich wyceny,
c) zmiany w zakresie opisu konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”, zasady ewidencji zdarzeń na tym koncie, dowody stanowiące podstawę zapisu,
d) należności krótko a długoterminowe,
e) zmiany dotyczące kont kosztów i przychodów,
f) zmiany na kontach zespołu 8 (konta: 800, 820, 851, 860 i 870),
g) nowe zasady ewidencji nadwyżki środków obrotowych oraz nadwyżki środków na wydzielonych rachunkach dochodów.
5. Zmiany dotyczące układu i treści sprawozdania finansowego:
a) zmiany w układzie bilansu z wykonania budżetu,
b) zmiany w układzie bilansu jednostki,
c) zmiany w rachunku zysków i strat,
d) zmiany w zestawieniu zmian funduszu jednostki,
e) zakres informacji dodatkowej.
II. Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości jednostek do zmian wynikających z ww. rozporządzenia:
1. Obligatoryjne elementy polityki rachunkowości.
2. Fakultatywne elementy polityki rachunkowości, przyjęcie uproszczeń, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
3. Zakładowy plan kont.
4. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót