Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 r.

- nowe źródło przychodów -  „zyski kapitałowe”, zmiany dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania, w tym zasad rozliczania strat podatkowych
- koszty finansowania dłużnego, „przychody o charakterze odsetkowym” oraz nadwyżki
 kosztów finansowania dłużnego, wskaźnik „EBITDA”,
- nowe ograniczenia limitujące koszty w tym odpisy amortyzacyjne, zmiana zasad ustalania
strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych
- „minimalny podatek dochodowy” - nieruchomości komercyjne o dużej wartości

Termin: 02.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa
Termin: 19.02.2018 r. / Miejsce: Katowice


CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie planowanych zmian wynikających ze zmiany ustawy o CIT w tym szczegółowo zostaną omówione m.in.: - nowe źródło przychodów -  „zyski kapitałowe”, zmiany dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania, w tym zasad rozliczania strat podatkowych, koszty finansowania dłużnego, „przychody o charakterze odsetkowym” oraz nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, wskaźnik „EBITDA”, nowe ograniczenia limitujące koszty w tym odpisy amortyzacyjne, zmiana zasad ustalania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, „minimalny podatek dochodowy” - nieruchomości komercyjne o dużej wartości.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku CIT.

PROGRAM

I.Zmiany od 1 stycznia 2018 r.

  1.Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci „zysków kapitałowych”, połączone z zakazem kumulacji strat z tego źródła z  wynikiem na działalności operacyjnej, w tym:
   a.jakie przychody należy zaliczyć do źródła - zyski kapitałowe?,
   b.do jakiego źródła będą zaliczane np. odsetki, czy przychody ze sprzedaży wierzytelności, w tym wierzytelności własnych?,
   c.zmiany dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania, w tym zasad rozliczania strat podatkowych.

  2.Całkowicie nowe rozwiązania, ograniczające wysokość kosztów finansowania dłużnego (w tym odsetek od pożyczek), zaliczanych do kosztów podatkowych:
   a.Kogo dotyczyć będą nowe ograniczenia? (jak jest dziś, a jak będzie po zmianach),
   b.Wyjaśnienie nowych pojęć, czyli: „kosztów finansowania dłużnego”, „przychodów o charakterze odsetkowym” oraz „nadwyżki kosztów finansowania dłużnego”,
   c.ak ustalić wskaźnik „EBITDA”, czyli podstawowej kategorii wyznaczającej poziom kosztów zaliczanych do kosztów podatkowych,
   d.W jakim przypadku koszty finansowania dłużnego poniesione przez podatnika, będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu?

  3. Nowe ograniczenia limitujące koszty (w tym odpisy amortyzacyjne)  zakupu niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym, (np. zakup usług doradczych, reklamowych):
   a.kogo dotyczyć będą te ograniczenia?,
   b.limit wydatków zaliczanych w całości do kosztów podatkowych,
   c.Możliwość ujmowania nadwyżki poniesionych wydatków w kosztach podatkowych następnych lat podatkowych.

  4. Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego podatnika (dotyczy np. nagród i premii na rzecz pracowników, czy odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, finansowanych z zysku po opodatkowaniu).

  5. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych.

  6. Zmiana zasad ustalania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem):
    a.co jest, a co będzie kosztem w przypadku sprzedaży wierzytelności własnych ?,
    b.ustalenie wartości straty, która może stanowić koszt uzyskania przychodu.

  7.Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  8.Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w przypadku podatników posiadających nieruchomości komercyjne o dużej wartości (np. właściciele centrów handlowych, biurowców czy sklepów).

  9. Rozszerzenie obowiązku wykazywania przychodu w przypadku świadczeń o charakterze nieodpłatnym:
   a.Kto i w jakiej sytuacji uzyska przychód? (wybrane przykłady, np. bezpłatne poręczenie spłaty kredytu, nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu.
  10. Pozostałe zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, w tym dotyczące Podatkowych grup kapitałowych oraz wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki.

 II.Zmiany w podatku dochodowym zawarte w innych projektach przygotowywanych przez rząd, w tym:

  1. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej,
  2. Złagodzenie warunków zaliczania do kosztów uzyskania przychodów „trudnych należności” (dotyczy należności nieściągalnych oraz odpisów aktualizujących tworzonych na te aktywa),
  3. Zmiana statusu „małego podatnika”
  4. Brak prawa do kosztów, gdy płatność za nabyte towary i usługi nie jest dokonywana na rachunek bankowy, wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym lub aktualizacyjnym podatnika VAT.

 III.Zmiany obowiązujące od 12 sierpnia 2017 r. (w tym tzw. jednorazowa amortyzacja środków trwałych):

  1.Omówienie zasad korzystania z nowej ulgi podatkowej dotyczącej zakupu nowych środków trwałych, w tym:
   a. Kto ma prawo korzystać z ulgi, jakich środków trwałych i od kiedy nabytych ona dotyczy oraz do jakiej wysokości przysługuje jednorazowe odliczenie w koszty wydatków z tym związanych,
   b. Zaliczki na poczet zakupu środków trwałych po raz pierwszy w kosztach uzyskania przychodu.
  2. Korzystna zmiana dotycząca obowiązku potrącenia podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników (związana m.in. z kosztami delegowania pracowników za granicę).


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  550 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 22 stycznia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna –  500 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót