CASH FLOW- techniki sporządzania rachunku
zgodnie z UoR, KSR 1, MSR 7

– rachunek przepływów pieniężnych w rocznym sprawozdaniu finansowym
– konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia a pośrednia
–  sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią
Termin: 18.05.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą korekt bilansowych, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.  Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętność sporządzania rachunku przepływów pieniężnych z wykorzystaniem narzędzia arkusza kalkulacyjnego. Uniwersalność autorskiej metody prowadzącego sprawia, że trudny do sporządzenia element sprawozdania finansowego uzyskuje atrybuty większej przystępności dla osób sporządzających (jak i weryfikujących) .

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników księgowości odpowiedzialnych za sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz do analityków finansowych.

PROGRAM

1. Rachunek przepływów pieniężnych w rocznym sprawozdaniu finansowym
 a) obowiązki sprawozdawcze podmiotów,
 b) podstawa prawna tworzenia cash-flow: UoR, KSR nr 1, MSR nr 7,
 c) porównanie rachunku przepływów pieniężnych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.
2. Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych - od ogółu do szczegółu
 a) ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – „duch cash-flow”
 b) klasyfikacji zdarzeń do odpowiednich części rachunku przepływów pieniężnych.
 c) budowa i zawartość przepływów z działalności operacyjnej
  • metoda bezpośrednia
  • metoda pośrednia
   - istota korekt wyniku finansowego.
   - zawartość poszczególnych pozycji korekt.
   - zgodność korekt z pozycjami bilansowymi
 d) budowa i zawartość przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej.
3. Sformułowanie założeń sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą korekt bilansowych.
 a) powiązania występujące pomiędzy zjawiskiem memoriałowym a kasowym
 b) założenia poszczególnych działalności występujących w rachunku przepływów pieniężnych
4. Warsztaty komputerowe sporządzania rachunku przepływów pieniężnych bazujące na rozbudowanym przykładzie liczbowym:
 a) zasady budowania odpowiednich arkuszy oraz powiązań między nimi:
  • wskazanie powiązań pomiędzy wszystkimi zmianami bilansowymi a pozycjami rachunku przepływów pieniężnych
  • prowadzenie założeń do arkusza kalkulacyjnego
 b) sporządzenie proforma rachunku przepływów pieniężnych
 c) wprowadzanie korekt bilansowych,
 d) otrzymanie docelowego rachunku przepływów pieniężnych (zgodnego z KSR 1).

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 4 maja 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy  w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót